Hiporehabilitace

Obecné informace k projektu – Sociální podnik-hiporehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

 

340334115-176177678655852-1212393544794693776-n

 

Sociální podnik je realizován v rámci projektu CZ:06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003331

Realizuje OSVČ -  Lenka Lišková – Dětská jezdecká škola IČO: 603 91 871

 

Cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro osoby v I. nebo II. stupni invalidity a osoby opakovaně či dlouhodobě nezaměstnané. Podíl těchto osob bude tvořit vždy minimálně 30% celkového počtu zaměstnanců.

 

Sociální podnik bude během realizace dbát na naplnění principů sociálního podnikání. Tyto principy jsou součástí vnitřních směrnic podniku s názvem:

 

Sociální podnik- hiporehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

„Směrnice týkající se dodržování principu sociálního podnikání“

 

Sociální podnik – hiporehabilitace pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením

 

Směrnice týkající se dodržování principu sociálního podnikání

 

Sociální a společenský prospěch

Podnik bude zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce a dbát na jejich sociální začleňování. Podíl těchto zaměstnanců bude tvořit minimálně 30% osob z celkového počtu zaměstnanců. Bude se jednat zejména o osoby v I. a II. stupni invalidity a osob dlouhodobě nezaměstnaných, evidovaných na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Zaměstnancům z cílové skupiny bude poskytována podpora prostřednictvím vhodné pracovní pozice zohledňující jejich specifické požadavky (např. zdravotní omezení, potřeba částečného úvazku apod.) Zaměstnancům bude poskytnut prostor pro hygienu, odpočinek a stravu v době pracovních přestávek. Pro pracovníky se specifickými potřebami může být vypracován individuální pracovní plán dle vzájemné dohody.

Informovanost a účast zaměstnanců na směrování podniku

Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu podniku, hospodářských výsledcích, společensky prospěšných cílů podniku. K předávání informací slouží hlavně denní osobní kontakt (vzhledem k malému počtu zaměstnanců), e -mailová komunikace, telefonický kontakt. Všechny případné změny týkající se sociálního podniku budou se zaměstnanci předem projednány a všichni zaměstnanci budou mít možnost se ke změnám vyjádřit a navrhovat společná řešení. Tímto způsobem budou zaměstnanci zapojeni do rozhodování o směrování podniku. Vzhledem ke specifické činnosti podniku a vzájemné propojenosti činností zaměstnanců se předpokládá každodenní kontakt a předávání aktuálních informací. Dle potřeby bude probíhat delší jednání spojené se sebohdnocením, poskytnutí vzájemné zpětné vazby a návrhy na zlepšení činnost, minimálně však 1x za 3 měsíce.

Rozvoj pracovních kompetencí zaměstnanců

Zaměstnanci se mohou v případě potřeby dále vzdělávát. Po přijetí zaměstnance bude probíhat individuální vyhodnocení potřeb a možností dalšího vzdělávání v oboru, který se týká činnosti podniku. Pravidelně budou probíhat doškolování v oborech první pomoci a bezpečnosti práce. Pracovníci projdou informačním školení ohledně používání různých pomůcek a zacházení s koňmi.

Jelikož se jedná o práci obdobnou „pomáhajícím profesím“ bude v případě potřeby zaměstnanci poskytnuta psychosociální podpora, která bude cílena na zajištění řešení aktuálních problémů zaměstnance.

Ekonomický prospěch

Případný zisk podniku bude min. z 51% reinvestován do rozvoje sociálního podniku. Takto bude  naplňován princip sociálního podniku včetně již provozované živnosti. Oblasti, do kterých budou případné zisky reinvestovány se budou odvíjet od aktuálních potřeb podniku, např. obnova a údržba majetku. Záležitosti investic budou konzultovány se zaměstnanci.

 

 

 

Enviromentální prospěch

Vzhledem k oblasti činnosti podniku není nijak zatěžováno životní prostředí. Pronajaté louky jsou užívány k pasení koní, hnůj je využíván místními zemědělci v rámci vzájemné dohody o nakládání s koňským hnojem. Odpad je vždy tříděn a po domluvě s obcí umisťován do sběrných nádob. V celém objektu jsou umístěny šetrné žárovky, k vytápění je v převážné míře používáno palivové dřevo, které je nakupováno u místních prodejců např. Školní lesní podnik Křtiny.

 

Místní prospěch

Sociální podnik bude sloužit převážně klientům z blízkého okolí tj. z okresu Brno -město a Brno -venkov. Případné stravování klientů při delších akcích je zajišťováno z místních zdrojů – obchod, restaurace. Koňský hnůj využívají okolní farmáři. Sociální podnik aktivně spolupracuje s místními organizacemi jako např. Sokol Řícmanice, Sdružení ROS (postižení roztroušenou sklerózou), obec Řícmanice, Obec Bílovice nad Svitavou a mnoho dalších organizací a spolků. V sociálním podniku jsou v současné době zaměstnáni místní občané a do budoucna bude vždy dána přednost místním zájemcům o zaměstnání i DPP.

¨

 

2012-2024 © Dětská jezdecká škola Řícmanice 664 01, Tyršovo Návrší 119
Vytvořil Český server s.r.o. | Design JAK